Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Společnost AUTOŽERIAVY MALINA s.r.o., IČ 50957929, se sídlem Juraja Závodského 27, Žilina, 010 04, jako správce osobních údajů (dále jen Správce) zpracovává osobní údaje svých odběratelů a dodavatelů v rozsahu zákonného důvodu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ve smyslu zákona číslo 110/2019 Sb. (dále jen GDPR).

Osobní údaje správce uchovává z důvodu potřeby plnit smluvní závazky a plnit právní povinnosti týkající se nařízení GDPR.

1. Kategorizace zpracování osobních údajů

jméno a příjmení
bydliště
název obchodní společnosti
sídlo společnosti
IČO, DIČ
e-mailová adresa
číslo bankovního účtu

2. Účel zpracování osobních údajů

uzavírání smluv
cenové nabídky
fakturace a její správa
platby

3. Způsob zpracování osobních údajů

Účel, rozsah a čas zpracování Správce stanovil v souladu s právním základem. Zpracování vykonává v jeho provozovně pověřený zaměstnanec manuálním způsobem v listinné podobě nebo pomocí výpočetní techniky. Za tímto účelem přijal správce opatření na zabezpečení ochrany osobních údajů, proti jejich změně, ztrátě či neoprávněnému přenosu. Při zpřístupnění osobních údajů je Správce povinný postupovat podle platných právních předpisů GDPR.

4. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje budou uchovány jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů uvedených v bodě 2 a po dobu povolenou příslušnými právními předpisy GDPR.

5. Právo na vymazání osobních údajů

Podle článku 17 GDPR má osoba právo na vymazání osobních údajů. Výjimkou jsou případy, kdy je Správce povinný osobní údaje subjektu uchovávat ze zákonných důvodů GDPR.

6. Právo namítat zpracování osobních údajů

Podle článku 21 GDPR má osoba právo namítnout zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Správce.

7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Osoba má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Je nutné se odvolat výslovným a srozumitelným projevem vůle subjektu.

8. Právo obrátit se na Úřad na ochanu osobních údajů

Osoba má právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů (sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627), a to zejména v případě, pokud Správce nevyhoví její žádosti o vysvětlení či odstranění stavu, který vzniknul zpracováním osobních údajů subjektu a je vrozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu či je v rozporu se zákonem.

V Žiline dne 1. 1. 2019

AUTOŽARIEVY MALINA s.r.o.

v.z. Radek Malina